The International Choice

Menu Trigger

Breadcrumb

Scholarships

Подготвка за изпитите

Стипендиантската програма на Англо-американско училище (ААУ) цели да предостави възможност на талантливи български ученици, които към момента не се обучават в училището. Успешните кандидати трябва да отговарят на ВСИЧКИ долупосочени критерии: отлични познания по английски език, много добро академично представяне, личностни качества, които им позволяват да работят в екип, готовност да вложат значителни усилия в учебния процес и доказана нужда от финансова подкрепа на семейството.

Изисквания

  • Учениците да са в 7-ми или 8-ми клас към момента на кандидатстване;
  • Кандидатите трябва да демонстрират ниво на английски език, което ще им позволи успешно да се обучават в англо-говоряща среда; Ниво на владеене на езика според Европейската езикова рамка: В2, С1
  • Кандидатите трябва да притежават българско гражданство; Родителите предоставят удостоверение за годишни доходи, като основание за финансово подпомагане от училището.
  • Кандидатите следва да приемат, че получаването на стипендия е привилегия, която върви със съответните отговорности

Необходими документи

  • Официални документи за финансово състояние: служебна бележка от работодател/ите на всеки един от родителите с посочен годишния брутен и нетен доход ИЛИ данъчна декларация за родителите, които имат собствен бизнес за предходната година (на български език)
  • Копие от дипломата или официална справка за годишни оценки по всички учебни дисциплини за последните две години, включително настоящата- годината на кандидатстване. (на български език)
  • Три конфиденциални препоръки по наш образец, попълнени се от съответния преподавател на английски език
  • Две допълнителни конфиденциални препоръки от преподаватели в свободен текст (на български език)
  • Есе на английски език написано от кандидата на посочена от комисията тема
  • Детайли от паспорта/личната карта или акт за раждане на ученика. Детайли от паспортите/личните карти на двамата родители.

Често задавани въпроси

Какво покрива размерът на стипендията?

Пълната стипендия за един ученик включва годишната такса за пълния курс на обучение на стипендианта (4 или 5 години), пълен комплект учебници, учебни помагала и други учебни материали, и до три пътувания годишно на състезания в чужбина с образователна цел . Стипендията покрива и до 75 % от таксата за училищен автобус, в случай, че ученика използва тази услуга.

Стипендията НЕ ПОКРИВА ежедневните разходи за храна на ученика, дневни разходи по време на пътуванията, както и някои училищни екскурзии.

Необходимо ли е да се заплащат допълнителни такси?

Родителите на стипендиантите са задължени да заплащат ежегодно сумата от 2 000 лева, която ще бъде използвана за извънкласните форми на обучение, включително и за част от международни спортни и академични пътувания. В случай, че ученикът желае да ползва училищния автобус, родителите трябва да заплатят 25 % от годишната такса за училищен транспорт.

Каква диплома получават завършилите ААУ?

Англо-американското училище НЕ следва стандартите на Министерството на образованието и науката и българската национална учебна програма. Моля, обърнете внимание на факта, че поради различието в учебните програми, прехвърлянето обратно в българско училище би било трудно. Завършилите ААУ получават диплома от международно лицензирано училище. Официалната акредитация на ААУ е предоставена от CIS и NEASC. Издържалите успешно IB изпита придобиват международно призната IB (International Baccalaureate) диплома, която им позволява да продължат образованието си в университети и колежи в цял свят. Обучението в ААУ е подходящо предимно за ученици, които възнамеряват да продължат образованието си в чужбина.

Мога ли да кандидатствам за стипендията, ако не съм от София?

За стипендии за Англо-американското училище могат да кандидатстват учениците, завършващи 7-ми и 8-ми в училищата в цялата страна.

Тъй като ААУ не осигурява общежития, стипендиантът следва да предостави уверение, че живее в София с родителите си или с отговорен пълнолетен настойник, одобрен от училищната администрация.

Мога ли да изгубя правото си да получавам стипендия?

За да продължи да получава стипендията си и през следващата учебна година, от максимална оценка А, ученикът трябва да има най-малко годишна оценка “B+”. В случай, че ученикът не покрива поставените академични изисквания, му се дава известен период да коригира оценките си и му се осигурява допълнителна подкрепа.

Важни дати

Information Evening and Tour
-
Anglo-American School Campus
Deadline to Submit Documents
all day
Candidate Testing
all day
Anglo-American School
Interviews
all day
Anglo-American School
Interviews
all day
Anglo-American School
Applicants Notified of Decision