Campus Location

Siyanie Street 1,
Pancharevo, Sofia 1137, Bulgaria
Phone: +359 2 9238810,11
Fax: +359 2 923 8859

Mailing Address:

Siyanie Street 1, Pancharevo, Sofia 1137, Bulgaria

Admissions: Maria Mihailova

+359 2 923 8822

Registrar: Dola Kay

+359 2 923 8813

Director's Secretary:

+359 2 923 8812


Reception:

+359 2 923 8810, 11

Bus Coordinator: Zhivko Vichkov

+359 2 923 8819
mobile: +359 88 990 1916

Security: Tsvetan Bashev

+359 2 923 8829
mobile: +359 88 514 6863

Стипендиантска кампания на Англо-американско училище

Срокът за подаване на документи за стипендии е удължен до 17 март 2017.
The deadline to submit Scholarship applications is now extended until March 17th 2017.

Всяка година ААУ отпуска няколко пълни академични стипендии на български ученици, които биха искали да продължат обучението си в нашето училище.
Стипендиантската програма на ААУ цели да предостави възможност на талантливи български ученици, които към момента не се обучават в училището. Успешните кандидати трябва да отговарят на ВСИЧКИ долупосочени критерии: отлични познания по английски език, добро академично представяне, готовност да вложат значителни усилия в учебния процес и доказана нужда от финансова подкрепа на семейството.

Изисквания

 • Учениците да са в 7-ми или 8-ми клас към момента на кандидатстване;
 • Кандидатите трябва да демонстрират ниво на английски език, което ще им позволи успешно да се обучават в англо-говоряща среда;
 • Кандидатите трябва да притежават български паспорт;
 • Кандидатите следва да приемат, че получаването на стипендия е привилегия, която върви със съответните отговорности и да са готови да задават въпроси и редовно да се консултират със своя училищен съветник

Допълнителни изисквания към кандидатите

 • Характер: Учениците следва да демонститрат положителни качества и висока степен на интегритет
 • Лидерски умения: Учениците следва да притежават нужните комуникационни и междуличностни умения, както и увереност в себе си. Голяма тежест в тази област има предишен опит в доброволчески проекти и участие в извънкласни занимания.
 • Академични заслуги: учениците следва да демонстрират отдаденост към академичните занимания и академичен потенциал, както и високо ниво на познания по английски език
 • Мисия: Учениците следва да демонстрират качества и потенциал, които са в унисон с Мисията и основните ценности на Англо-американско училище
 • Устойчивост на стипендията: ААУ се ангажира да поддържа стипендията докато ученикът продължи да поддържа добри академични резултати и поведение в унисон с Мисията и основните ценности на Англо-американско училище

Продължаване на стипендията

Спечелването на стипендия е доказателство за постоянство и академично усърдие. Стипендиантите следва да съумеят да поддържат високо академично ниво до завършването си, като се стараят да се ръководят от Мисията и ценностите на Англо-американско училище. Всяка следваща година комисията по стипендиите се събира за да потвърди дали стипендиантът успява да покрие академичните стандарти, дали поведението му е в унисон с утвърдените в училището принципи и дали финансовата нужда на семейството е налице. В случай, че ученикът не покрива очакванията (описани по-долу) комисията разглежда и взема решение за всеки случай по отделно.

Изисквания за продължаване на стипендията

 • Много добро академично представяне на ученика (минимум B+);
 • Участие в поне един отбор от турнирите на CEESA (или еквивалент) през учебната година;
 • Устойчиви навици за учене и лидерски умения;
 • Поведение в съответствие с Мисията и ценностите на Англо-американско училище;
 • Участие в специални събития в ААУ;
 • Ако има съмнения относно критериите, стипендиантът следва да се обърне към своя училище съветник

Влияние на стипендията

Стипендиантската програма дава възможност на учениците не само да получат изключителен шанс за обучение, но и допринася за разширяване и разнообразяване на нашата училищна общност. ААУ отпуска до 15 стипендии. Очакваме от стипендиантите да са пример за академични, спортни и артистични успехи, както и за ангажираност в обществото. В допълнение, нашите ученици насърчават своите връсници във и извън училището в търсенето на образователни възможности.

Кандидатстване

Ще бъдат разглеждани само кандидатури на ученици, които са подали пълния пакет от документи.

За кандидатстване, моля натиснете тук:

Кандидатствайте

 

AAS Scholarships

Each year AAS awards several full academic scholarships to talented Bulgarian students who would like to continue their education at our school. Тhe AAS Scholarship Program essence is to provide the chance for talented Bulgarian students (not currently enrolled at AAS) who are looking for a unique learning opportunity and who would not regularly have access to studying at AAS. Successful scholarship candidates will be students who satisfy ALL the criteria below, which include: a strong proficiency in English, able to demonstrate outstanding ability, are willing to work hard and from a family that can demonstrate long-term financial need.

Eligibility

 • Students currently in grades seven and eight;
 • Applicants must demonstrate proficiency in English to successfully function in an English speaking environment;
 • Applicants must have a Bulgarian passport;
 • Scholarships are based on merit, after financial need has been established.

Additional Requirements

 • Character: Students will have demonstrated the positive values and characteristics of a mature young person with a high level of personal integrity.
 • Leadership: Students will have demonstrated the necessary communication skills, interpersonal skills, and self-confidence to suggest an aptitude for leadership among their peers. Weighing heavily in this category will be evidence of community service and participation in extracurricular activities.
 • Scholastic Merit: Students will have demonstrated a strong level of academic commitment and potential over the previous two years as well as English proficiency.
 • Mission: Students will have demonstrated qualities and potential that clearly adds to the AAS mission and core values.
 • Scholarship Continuity: AAS will commit to a continued scholarship, as long as the financial merit is clearly demonstrated and the student remains in good academic, social, and extra-curricular standing in accordance with the AAS mission and core values.

Maintaining Scholarship Standing

Earning the initial year of the scholarship is evidence of hard work and diligence. The hard work and diligence that went into earning a scholarship must be continued and maintained until graduation from AAS, namely maintaining and enhancing the ideals of Leadership, Scholastic Merit and Mission Focus. For continued eligibility, the Scholarship Committee meets annually to confirm that students meet academic and behavioural standards as applied to all AAS students, and review total family income to determine if there should be a tuition contribution. In the event that a student struggles to meet the key expectations of scholarship (below), the committee will evaluate on a case-by-case basis.

Key Expectations

 • Maintain good academic standing - earning at least a B+ average;
 • Participation in at least one school CEESA (or analogous) team per school year;
 • Consistent demonstration of exemplary learning habits and leadership;
 • Model AAS mission and core values;
 • Support AAS in other capacities with respect to special events;
 • Accept that being a scholarship student is a privilege, yet also comes with challenges and be willing to ask questions and talk regularly with a scholarship advisor.

Impact

The impact of a scholarship includes giving students life-changing educational opportunities, and in turn helping AAS to become an enhanced, well-rounded, and a more inclusive community. AAS has a total of 15 scholarships available. The scholarship students are expected to be inspired (and inspire) with respect to academics, athletics, arts, citizenship and service. In addition, scholarship students serve as role models in the AAS community, as well as their own communities outside of school, by providing hope and encouragement for other young people seeking new choices for education.

Application Process

Candidates will not be considered until all of the required forms have been completed and submitted to the school.

Please click here to apply:

Apply

 • 17 март: Краен срок за подаване на документи
 • 6 май 2017 г.: Тестове

Scholarship Information


The IB Diploma
A Day in the Life - High School

 

За въпроси и допълнителна информация:

Мария Михайлова
Офис Прием
Тел: +359 9238810, -11, -22 или
E-mail at admissions@aas-sofia.org 

ANGLO-AMERICAN SCHOOL OF SOFIA
Campus Location & Mailing Address Siyanie Street 1, Pancharevo Sofia 1137, Bulgaria
Phone: +359 2 9238810,11
Fax: +359 2 9238859
powered by finalsite